Search

ความสำคัญของ การจัดการโลจิสติกส์ ในธุรกิจยุคดิจิทัล

ความสำคัญของ การจัดการโลจิสติกส์ ในธุรกิจยุคดิจิทัล

ความสำคัญของ การจัดการโลจิสติกส์ ในธุรกิจยุคดิจิทัล

เมื่อพูดถึง โลจิสติกส์ มักจะนึกถึงการขนส่ง การไหลเวียนของสินค้า ซึ่งการขนส่งก็นับว่ามีความสำคัญต่อธุรกิจเกือบทุกประเภท และเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในซัพพลายเชนอีกด้วย องค์กรจึงจำเป็นจะต้องมีการจัดการที่แม่นยำ เพราะโลจิสติกส์มีผลต่อธุรกิจโดยตรง ทั้งเรื่องของต้นทุนสินค้า ต้นทุนการขนส่ง และความพึงพอใจของลูกค้า

เพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลง และการแข่งขันในตลาด องค์กรจะต้องมีเครื่องมือที่เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ นั่นก็คือ ซอฟต์แวร์การจัดการด้านโลจิสติกส์ โดยซอฟต์แวร์จะช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดการกระบวนการต่างๆ ที่เข้าสู่วงจรการผลิตตั้งแต่การส่งมอบวัตถุดิบไปจนถึงการขนส่งผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปไปยังผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ความสำคัญของ โลจิสติกส์

โลจิสติกส์ คือ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดส่งสินค้า สิ่งของ หรือทรัพยากร ทั้งกระบวนการวางแผน ดำเนินการ การจัดเก็บ การควบคุม การบรรจุหีบห่อ การเคลื่อนไหลทั้งไป-กลับ จากจุดผลิตไปจนถึงจุดที่มีการใช้งาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม ทั้งเวลา คุณภาพ ปริมาณ ต้นทุน และสถานที่ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และความพึงพอใจสูงสุด

โลจิสติกส์ จึงเป็นหนึ่งในส่วนสำคัญของ Supply Chain เพราะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของลูกค้า เปรียบเสมือนเป็นฟันเฟืองหลักที่ช่วยในการขับเคลื่อนการดำเนินงานต่างๆ ของห่วงโซ่อุปทานให้เคลื่อนที่ เมื่อธุรกิจมีความเข้าใจความคาดหวังของลูกค้าแล้ว จะต้องวางแผนเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ในองค์กรที่ไม่มีการบริหารการจัดการโลจิสติกส์ที่ดีพอ อาจทำให้เกิดผลเสียต่อองค์กร หรือเกิดปัญหาที่ตามมา เช่น การส่งมอบที่ล่าช้า ทำให้ลูกค้าไม่พึงพอใจ การขนส่งสินค้าในเส้นทางเดียวกันหลายรอบ ทำให้องค์กรต้องเสียค่าใช้จ่ายด้านการขนส่งมากเกินควร เป็นต้น

การจัดการโลจิสติกส์ คืออะไร?

การจัดการโลจิสติกส์ เป็นการจัดการกระบวนการซัพพลายเชน การวางแผน ดำเนินการ และควบคุมการไหลและการจัดเก็บสินค้า บริการ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง จากจุดต้นทางจนถึงจุดบริโภค อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

หากพูดถึงหลักการหรือกระบวนการในการจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์ จะดูเหมือนว่าไม่มีอะไรซับซ้อน แต่ความเป็นจริง การจัดการด้านโลจิสติกส์ประกอบด้วยองค์ประกอบหลายอย่าง เช่น การคัดเลือกผู้ขายที่เหมาะสมที่มีความพร้อมอำนวยความสะดวกด้านการขนส่ง การเลือกเส้นทางคมนาคมที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อการขนส่งที่รวดเร็ว การหาวิธีการจัดส่งที่มีประสิทธิผลสูงสุด เป็นต้น อีกทั้งยังมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของตลาดโลก ซึ่งมีความผันผวนสูงในปัจจุบัน และในตลาดธุรกิจที่มีการขนส่งมาเกี่ยวข้อง ก็มีการแข่งขันสูงอย่างมาก องค์กรจึงจำเป็นต้องมีเครื่องมืออย่าง ซอฟต์แวร์การจัดการด้านโลจิสติกส์ ที่จะเข้ามาช่วยวิเคราะห์ และวางแผนการขนส่งที่ดีที่สุด อย่างถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็วทันการณ์

Blue Yonder ขับเคลื่อนความคล่องตัวและการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์แบบครบวงจร

ความสำคัญของการจัดการโลจิสติกส์ในธุรกิจยุคดิจิทัล 1

การจัดการด้านโลจิสติกส์ เป็นหนึ่งในความสามารถของ โซลูชัน TMS ซอฟต์แวร์การจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์ โดย Blue Yonder ซึ่งได้รับการจัดอันดับให้เป็นผู้นำด้านโซลูชัน Transportation Management Systems ในปี 2021 ของ Magic Quadrant โดย Gartner ช่วยให้ธุรกิจสามารถเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานด้านการขนส่งได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ผสานรวมเครื่องมือสำหรับซัพพลายเออร์ ผู้ให้บริการขนส่ง และจัดการกับความท้าทายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายโลจิสติกส์ และเพิ่มความคล่องตัวในธุรกิจ สามารถจัดการกระบวนการขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งกลยุทธ์ระยะยาว ไปจนถึงการดำเนินการการวางแผนปฏิบัติการในแต่ละวัน

ซอฟต์แวร์การจัดการด้านโลจิสติกส์ หรือ โซลูชันการจัดการการขนส่ง ของ Blue Yonder ช่วยให้องค์กรสามารถเปลี่ยนแปลงการดำเนินการด้านการขนส่ง มองเห็นและสามารถควบคุมได้แบบ end-to-end และเรียลไทม์ เพื่อให้องค์กรมีข้อมูลในการตัดสินใจที่แม่นยำ สามารถนำไปวางแผนในการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งได้ พร้อมทั้งผสานรวมเครื่องมือซัพพลายเออร์และผู้ให้บริการขนส่ง ในขณะเดียวกันก็ให้ความยืดหยุ่น เพื่อรับมือกับความท้าทายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ผลักดันการจัดการ Supply Chain ไปสู่ธุรกิจยุคดิจิทัลด้วย Blue Yonder SaaS

ผลักดันการจัดการ Supply Chain ไปสู่ธุรกิจยุคดิจิทัลด้วย Blue Yonder SaaS

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลในปัจจุบัน ทำให้มีความซับซ้อนของ Supply Chain มากขึ้น องค์กรมีความจำเป็นใช้เทคโนโลยีช่วยกำหนดแผนงานการจัดการด้านโลจิสติกส์ และช่วยให้มองเห็นการไหลของข้อมูลและสามารถควบคุมได้แบบ end-to-end และเรียลไทม์ได้ องค์กรและเครือข่ายเข้าใจผลกระทบที่จะเกิดขึ้น รวมถึงขั้นตอนที่สามารถกำหนดไว้เพื่อลดความเสี่ยงและลดการหยุดชะงัก

ผลสำรวจไตรมาสสุดท้ายของปี 2563*

Supply-Chain-Modernization

67% โครงสร้างพื้นฐานขององค์กรจะเป็นแบบคลาวด์ 82% การทำงานออนไลน์ผ่านระบบคลาวด์ 67zb+ จำนวนข้อมูลเชื่อมโยง
เครือข่ายผ่านเซิร์ฟเวอร์คลาวด์
 

 

ตัวชี้วัดซัพพลายเชน

1. Supply Chain Disruptions อันเป็นผลมาจากโควิด-19**
13% ของซัพพลายเชนได้ปรับเปลี่ยนโดยไม่มีปัญหา
8% ของซัพพลายเชนปิดกิจการ

2.End-to-end visibility การเข้าถึงซัพพลายเชนแบบครบวงจร
70% ขององค์กรขาดการเข้าถึงอย่างเต็มรูปแบบ***
67% ของผู้ผลิตได้แบ่งปันข้อมูล****

3.Automation ของการดำเนินงาน*****
– 49% ของการดำเนินงานเป็นแบบแมนนวล
– 4% ของการดำเนินงานเป็นแบบอัตโนมัติขั้นสูง

4.Customer Expectations******
– 10% ของผู้บริหารซัพพลายเชนเชื่อว่ากำลังใช้ดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ และลงทุนด้านการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงเพื่อตอบสนองความต้องการประสบการณ์ของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น

 

 

โซลูชัน SaaS ช่วยผลักดันการจักการด้านโลจิสติกส์ ทำให้องค์กรดิจิทัลเข้าสู่ธุรกิจยุคดิจิทัลอย่างสมบูรณ์

icon 01

icon 02

icon 03

Scalability
ปรับขนาดขึ้นและลงแบบไดนามิกตามความต้องการขององค์กร ด้วยโมเดลตามการใช้งานที่ง่ายดาย

Reduced Costs
มุ่งเน้นไปที่ธุรกิจหลักขององค์กรและมอบคุณค่าให้กับลูกค้า ไม่ใช่การจัดการซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์

Security
ปรับระบบวิศวกรรม สร้างระบบอัตโนมัติ และเพิ่มความปลอดภัย ด้วยใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของผู้ให้บริการคลาวด์และพันธมิตร

icon 04

icon 05

icon 06

Compliance
ตรวจสอบและแก้ไขการปฏิบัติตามข้อกำหนดโดยอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ร่วมถึงรักษาความพร้อมในการตรวจสอบ

Faster Time to Value
ช่วยให้สามารถอัพเกรดได้เร็วขึ้นและเข้าถึงนวัตกรรมต่างๆ สำหรับผู้ใช้ปลายทาง


Flexibility

เพิ่มศักยภาพในการเข้าถึงบริการทางธุรกิจในขณะที่มีผู้ใช้อยู่ หรือขณะเดินทางไม่ว่าจะอยู่ที่ใด พร้อมทั้งติดตามการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 

ทำไมต้องเลือกวางระบบ TMS ซอฟต์แวร์การจัดการด้านโลจิสติกส์และการขนส่ง กับ NEXUS

เน็กซัสฯ เป็นพาร์ทเนอร์ของ Blue Yonder หนึ่งเดียวในประเทศไทย มีประสบการณ์มากกว่า 23 ปี ในการเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ให้บริการ IT Solution Consulting แบบครบวงจร ให้คำปรึกษา และวางระบบซอฟต์แวร์ธุรกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพสนับสนุนการบริหารธุรกิจยุคดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ และประสิทธิภาพสูงสุด โดย เน็กซัสฯ มีทั้งประสบการณ์ และมีผลงานในการวางระบบซอฟต์แวร์ TMS จาก Blue Yonder ให้กับธุรกิจชั้นนำในประเทศไทยอย่าง บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่

เว็บไซต์ www.nexus-sr.com
อีเมล mkt.th@nexus-sr.com
Line Official Account : @nexus-sr.com
โทรศัพท์ 02-091-1900

 

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญ 


*https://techjury.net/blog/cloud-computing-statistics/
**https://www.accenture.com/us-en/about/consulting-index
***https://blog.flexis.com/5-key-stats-about-supply-chain-integration
****https://www.zetes.com/en/news/infographic-industry-40-key-hurdles-and-how-to-overcome-them
*****https://www.visualcapitalist.com/supply-chains-automation-future/
******https://www.accenture.com/us-en/about/consulting-index

Share the Post:

หัวข้อน่าสนใจ

เริ่มทดลองใช้งาน