Featured Articles

Previous Articles

เน็กซัสฯ เปิดบูธให้คำปรึกษาระบบบัญชี SAP Business One

เน็กซัสฯ เปิดบูธให้คำปรึกษาระบบบัญชี SAP Business One ในงานสัมมนาวารสารเอกสารภาษีอากร ครั้งที่ 2/2560 ของธรรมนิติเมื่อวันที่ 5-7 กรกฎาคม ที่ผ่านมา...

โมดูล่าร์ คอมพาวด์ วางใจ เน็กซัสฯ วางระบบ SAP Business One

โมดูล่าร์ คอมพาวด์ วางใจ เน็กซัสฯ วางระบบ SAP Business One เสริมแกร่งธุรกิจ รับมือการแข่งขันในยุคดิจิทัล เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา...