HomeTag Webinar

https://nexus-sr.com/wp-content/uploads/2021/06/abstract-blur-supermarket-1280x640.jpg

System Downtime สาเหตุของต้นทุนที่เพิ่มขึ้น! ในธุรกิจค้าปลีก ข้อมูลจาก Darren Shaw, SNP North America  หลาย ๆ ธุรกิจทราบดีว่า การหยุดทำงานของระบบ หรือ System Downtime ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ อาทิ สูญเสียรายได้ ส่งผลกระทบต่อแบรนด์ ส่งผลกระทบต่อมูลค่าหุ้น และหากธุรกิจนั้นมีการผลิตสินค้าของตนเอง ก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากการสูญเสียการผลิต การสูญเสียกำลังการผลิต ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าคงคลัง กระทบไปถึงความพึงพอใจของลูกค้า Digi และ LogicMonitor เผยสถิติการเกิด System Downtime ที่เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมค้าปลีก ดังนี้ • 81% ของธุรกิจค้าปลีกประสบปัญหาการ System Downtime อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี • 87% ของธุรกิจค้าปลีก ต้องรอถึง 4 ชั่วโมงเพื่อกู้คืนระบบ เมื่อเกิดเหตุไฟดับ • ในขณะที่เกิดการ System Downtime ธุรกิจค้าปลีกจะเผชิญกับ...

Call Now
Map