Revolutionize Your Logistics with Luminate Logistics Solutions

รู้จัก Blue Yonder ผู้นำด้าน Supply Chain Planning Solution

งานสัมมนาที่จะนำเสนอวิธีการใหม่ที่ธุรกิจของคุณสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพ, ลดต้นทุน, และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันผ่านการใช้นวัตกรรมโซลูชันใหม่ล่าสุด ของระบบการจัดการคลังสินค้า (WMS) และระบบการจัดการการขนส่ง (TMS) ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของธุรกิจสมัยใหม่

ประโยชน์ที่จะได้เมื่อเข้าร่วมงาน

พบกับนวัตกรรมโซลูชันล่าสุดของเราพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ระบบโลจิสติกส์ของธุรกิจคุณให้ดีขึ้น และใช้ประโยชน์จาก AI/ML ในการวางแผนแบบ End-to-End ทุกกระบวนการ เชื่อมต่อเรียลไทม์ ทุกย่างก้าว

ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการที่การนำโซลูชันการบริหารจัดการคลังสินค้าด้วยนวัตกรรมใหม่มาใช้สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพ และผลผลิตของคลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

การนำเสนอคุณสมบัติที่ครอบคลุมในการบริหารขนส่ง รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพเส้นทาง, การวางแผนการโหลดสินค้า, การเลือกผู้ให้บริการ, และการติดตามสินค้า และวิธีที่ทีมจะมีส่วนร่วมในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน

งานนี้เป็นโอกาสพิเศษสำหรับคุณ ในฐานะผู้นำสำคัญในองค์กรของคุณ เพื่อให้สามารถเห็นด้วยตัวเองว่านวัตกรรมโซลูชันล่าสุดเหล่านี้สามารถมีบทบาทสำคัญในสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจของคุณในการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ แบบครบวงจร และเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุดได้อย่างไร

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนา

Trusted by Leaders Customer