Topbest has trusted Nexus System Resources Co., Ltd. to bring a team of experts to consult and set up SAP S/4HANA, a business management system.

Sep 20, 2020

ในยุคดิจิทัลการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในองค์กรถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญ บริษัท ท๊อปเบส์ท จำกัด ผู้ประกอบการผลิตและจำหน่ายตัวถังรถยนต์ อะไหล่รถยนต์ และชิ้นส่วนโลหะ รายใหญ่ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการที่คล่องตัว รวดเร็วและลดความซับซ้อนในการทำงาน ทั้งนี้ทางท๊อปเบส์ทได้ไว้วางใจบริษัท เน็กซัส ซิสเท็ม รีซอร์สเซส จำกัด ได้นำทีมผู้เชี่ยวชาญเข้าไปให้คำปรึกษาและวางระบบ SAP S/4HANA ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการธุรกิจ ที่มีชื่อเสียงระดับโลก เพื่อเตรียมความพร้อมและรองรับการขยายตัวทางธุรกิจในอนาคต โดย SAP S/4HANA จะช่วยบริหารให้ส่วนงานต่าง ๆ เช่น ฝ่ายการผลิต ฝ่ายบัญชี ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายการตลาด และ ฝ่ายไอที สามารถทำงานเชื่อมโยงกันอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ได้มีพิธีลงนามในสัญญาโครงการดังกล่าว ณ อาคารอิทธิพร สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ภายใต้ชื่อโครงการ STAR ซึ่งย่อมาจาก S – Sustainable อย่างยั่งยืน T – Teamwork การทำงานเป็นทีม A – Agile ความคล่องแคล่วว่องไว R – Resilience ความยืดหยุ่น โครงการนี้ มีขึ้นเพื่อช่วยให้องค์กรมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน ทั้งนี้โครงการนี้จะประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้นั้น ต้องอาศัยการทำงานร่วมกันจากทุกฝ่าย ทั้งจากพนักงาน ผู้จัดการ ที่ปรึกษา และผู้บริหาร ในโอกาสนี้ทาง NEXUS ขอแสดงความยินดีและขอบพระคุณที่ไว้วางใจใน NEXUS สำหรับการวางระบบ SAP S/4HANA ในโครงการสำคัญนี้ และ NEXUS ขอเป็นส่วนร่วมในการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัท ท๊อปเบส์ทฯ สู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน