Thank You For Your Request!

You have successfully registered for RISE with SAP Customer Success Story. We have sent you an email of HANA Customer Success Story in which may take a few minutes for you to receive.

Browse through some of our blog posts if you’re interested to see more!

เตรียมการวางแผนการผลิต เพื่อควบคุมและลดต้นทุนการผลิตด้วย SAP Business One กับเน็กซัสฯ

ประสิทธิภาพการวางแผนการดำเนินงานในการผลิตเป็นเรื่องที่องค์กรต้องให้ความสำคัญ เนื่องจากมีผลต่อทั้งคุณภาพสินค้า...

SAP S/4HANA ซอฟต์แวร์ ERP สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ เทคโนโลยีสำคัญสู่การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล

วิวัฒนาการของเทคโนโลยีดิจิทัลได้เปลี่ยนรูปแบบธุรกิจของทุกอุตสาหกรรม ทำให้ในช่วงที่ผ่านมา...