Featured Articles

Previous Articles

5 กลยุทธ์ในการ ลดต้นทุนการขนส่ง

5 กลยุทธ์ในการ ลดต้นทุนการขนส่ง ธุรกิจจะลดต้นทุนการขนส่งได้อย่างไร?...ในปัจจุบันการขนส่งมีความสำคัญต่อธุรกิจเกือบทุกประเภท...

ระบบโลจิสติกส์ – 3 วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยโซลูชันระดับโลก Blue Yonder ใน NEXUS TALK EP.2

ในโลกของธุรกิจ ในปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูงขึ้น บวกกับปัจจัยหลาย ๆ ด้าน รวมถึงพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ต้องการสินค้าหรือบริการที่รวดเร็ว...
6ความสำคัญของการจัดการโลจิสติกส์ที่ส่งผลต่อธุรกิจ 1

6 ความสำคัญของ การจัดการโลจิสติกส์ ที่ส่งผลต่อธุรกิจ

6 ความสำคัญของ การจัดการโลจิสติกส์ ที่ส่งผลต่อธุรกิจเป้าหมายของโลจิสติกส์คือการตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็วและคุ้มค่า การจัดการโลจิสติกส์...

รับมือและวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหา Supply Chain ก่อนเกิดวิกฤต

จะดีกว่าไหม? ถ้าคุณสามารถรับมือและวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ Supply  Chain ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ที่ส่งกระทบต่อธุรกิจ ด้วย Blue Yonder ในปี 2554...