Search

Business Transformation: สิ่งที่เปลี่ยนไปจากธุรกิจค้าปลีกในอดีต

Business Transformation: สิ่งที่เปลี่ยนไปจากธุรกิจค้าปลีกในอดีต

จากการขายแบบออฟไลน์สู่ออนไลน์ ทำให้ธุรกิจค้าปลีกจำเป็นต้องมีการปรับตัว เพื่อรับมือกับการวางกลยุทธ์การตลาดให้เข้ากับกระแสใหม่ที่ใช้ช่องการดิจิทัลในการขยายหน้าร้าน ซึ่งข้อสังเกตหลัก ๆ ที่เป็นสิ่งที่เปลี่ยนไปจากธุรกิจค้าปลีกในอดีตมีดังนี้

1. หมดยุคซื้อถูกขายแพง : ต้องยอมรับว่าผู้บริโภคในปัจจุบันสามารถค้นหาความรู้ได้ด้วยตัวเอง ทำให้มีความรู้เยอะใกล้เคียงกับคนขายเลยก็ว่าได้ ทำให้การค้าปลีกในอดีตที่ซื้อสินค้าในราคาที่ถูก แล้วมาขายในราคาที่แพงขึ้น (ซื้อถูกขายแพง) ทำได้ยากขึ้น เพราะผู้บริโภคสามารถใช้ Google หรืออินเทอร์เน็ตในการค้นหาสินค้าที่ตัวเองสนใจและเปรียบเทียบสินค้าเพื่อเลือกราคาที่ถูกที่สุดได้ด้วยตัวเอง โดยไม่จำเป็นต้องมีคนขายมาคอยบอกหรือแนะนำอีกต่อไป

2. การรวมช่องทางบริการลูกค้า : ในยุคที่ยังเป็นการขายแบบออฟไลน์ ร้านค้าปลีกมีโอกาสสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้บริโภคจากการดูแลและดึงดูดความสนใจผู้บริโภคด้วยการสื่อสารผ่านการพูดคุยแต่เมื่อการขายออนไลน์เกิดขึ้น เป็นการเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้บริโภค เนื่องจากทุกช่องทางถูกเชื่อมต่อกันแบบไร้รอยต่อ ทำให้ผู้บริโภคสามารถซื้อสินค้าจากที่ไหนก็ได้ ช่องทางการจ่ายเงินหลากหลายมากขึ้น ผู้บริโภคจึงไม่จำเป็นต้องออกจากบ้านไปร้านค้าปลีกอีกต่อไป

3. เน้นไปที่การแก้ไขปัญหา : ผู้ค้าปลีกส่วนใหญ่กังวลและใช้เวลาส่วนใหญ่ในการคิด Customer Journey ซึ่งแสดงให้เห็นว่าในการซื้อสินค้า 1 ชิ้น ลูกค้าต้องผ่านขึ้นตอนอะไรบ้าง เหมือนกับการสร้างถนนให้ผู้บริโภคเดิน และคาดหวังว่าผู้บริโภคจะเดินตามมากกว่าการให้ความสำคัญในเรื่องของการแก้ไขปัญหาหรือเอาลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ทำให้ผู้บริหารเห็นความจำเป็นของเทคโนโลยีที่จะมาช่วยในการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งทำให้ผู้ค้าปลีกเข้าใจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น และพร้อมที่จะนำเสนอสินค้าหรือบริการที่ตอบโจทย์ผู้บริโภค เช่น ทำให้ชีวิตผู้บริโภคสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น เป็นต้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

เว็บไซต์ www.nexus-sr.com
อีเมล    mkt.th@nexus-sr.com
Line Official Account : @nexus-sr.com
โทรศัพท์ 02-091-1900

Share the Post:

หัวข้อน่าสนใจ

เริ่มทดลองใช้งาน