Search

เน็กซัสฯ จัดแพ็กเกจ SAP Business One เริ่มต้น 199,000 บาท

เน็กซัสฯ จัดแพ็กเกจวางระบบ ERP – SAP Business One เริ่มต้น 199,000 บาท

การทำงานของธุรกิจในปัจจุบันมีความซับซ้อนของข้อมูลเเละตัวเลขรายได้ต่างๆ มากมาย การทำงบการเงิน การจัดซื้อ สินค้าคงคลัง การทำงานเเต่ละระบบ มีข้อมูลที่เเตกต่าง เเละยุ่งยากต่อการทำงาน เเต่ถ้ามีระบบที่สามารถรวบรวมทุกเเผนก ให้อยู่ในระบบเดียวกันได้ จะสามารถลดปัญหาที่คุณเคยเจอได้อย่างมาก

บริษัท เน็กซัส ซิสเท็ม รีซอร์สเซส จำกัด จึงจัดโปรโมชั่นจัดแพ็กเกจวางระบบ ERP – SAP Business One สำหรับธุรกิจ ในราคาเริ่มต้น 199,000 บาท ที่สามารถคลอบคลุมการทำงานในส่วนของ การเงิน การจัดซื้อ สินค้าคงคลัง ให้อยู่ในระบบเดียวกัน เพื่อลดความซับซ้อนในการทำงาน เเละยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจ รวมทั้งสามารถทำให้ระบบ การทำงานมีความถูกต้องเเละเเม่นยำเพิ่มมากขึ้น รวมถึงรองรับการออกเอกสารภาษีต่างๆ

ระบบ SAP Business One

SAP Business One รวมฟังก์ชันทางธุรกิจ ที่ครอบคลุมการทำงานทั้งบริษัท เชื่อมโยงการทำงานและเข้าถึงข้อมูลได้ทุกแผนก ทั้งการจัดการด้านบัญชี การเงิน การจัดซื้อ การจัดการฝ่ายขาย และลูกค้า การจัดการสินค้าคงคลัง การวางแผนการผลิต การผลิต การจัดการโครงการ รวมถึงนำเสนอรายงานและการวิเคราะห์ที่เข้าใจง่าย ช่วยให้สามารถเห็นภาพรวมธุรกิจได้อย่างชัดเจน

 

SAP Business One | NEXUS

ความสามารถของระบบ SAP Business One

1. Management and Administration การจัดการและการบริหาร
เป็นฟังก์ชันสำหรับการจัดการขั้นพื้นฐาน การตั้งค่าระบบ การจัดการกฎเกณฑ์ทางธุรกิจ เช่น การตั้งค่าคู่ค้าทางธุรกิจ การตั้งค่าเงื่อนไขการชำระเงิน การนำเข้าและส่งออกข้อมูล การอนุมัติ (Approval processes) เป็นต้น และสามารถจัดการการเข้าถึงบัญชี หรือสามารถกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานได้

2. Accounting & Financial การบัญชีและการเงิน
SAP Business One มีชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมการดำเนินงานทางการเงินที่คล่องตัว ช่วยลดข้อผิดพลาดในธุรกิจ และปรับปรุงอัตรากำไรได้มากขึ้น เช่น

 • สามารถสร้างและแก้ไขผังบัญชี (Chart of accounts) จัดการบัญชีแยกประเภททั่วไป สมุดรายวัน งบประมาณ และเจ้าหนี้และลูกหนี้
 • ทำการลงรายการบัญชี ตามเวลาจริงโดยอัตโนมัติเมื่อมีเหตุการณ์ทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องเกิดขึ้น
 • จัดการการธนาคาร การชำระเงิน และการกระทบยอด เช่น เช็ค เงินสด และบัตรเครดิต
 • สร้างรายงานทางการเงิน เช่น กำไรขาดทุน กระแสเงินสด งบดุล และรายงานอายุหนี้ เป็นต้น
 • รองรับการคำนวณและการรายงานภาษีอัตโนมัติ รวมถึงการขาย การใช้งาน และภาษีมูลค่าเพิ่ม

3. Purchasing & Operations การจัดซื้อ
การจัดซื้อมีความเกี่ยวโยงกับต้นทุนขององค์กร หากสามารถบริหารจัดการงานจัดซื้อได้ดี จะช่วยให้องค์กรลดต้นทุนที่ไม่จำเป็นได้อย่างมาก SAP B1 มีเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรสามารถปรับปรุงแนวทางการจัดซื้อและควบคุมต้นทุนได้ เช่น

 • สามารถจัดการเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อ เชื่อมโยงเอกสารการสั่งซื้อทั้งระบบเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบบัญชี เช่น ใบขอซื้อ (Purchase Request), ใบเสนอราคาซื้อ (Purchase Quotations), ใบสั่งซื้อ (Purchase Orders), การบันทึกเอกสารรับสินค้า (Goods Receipt POs) และคืนสินค้า (Goods Returns), ใบแจ้งหนี้ (A/P Invoice) เป็นต้น
 • บันทึกข้อมูลผู้ขาย (Vendors) และประวัติการซื้อทั้งหมด ช่วยปรับปรุงแนวทางการจัดซื้อและควบคุมต้นทุน
 • อัปเดตสินค้าคงคลังแบบเรียลไทม์ สามารถรองรับการตั้งค่าการคิดคำนวณต้นทุนสินค้าตามวิธีมาตรฐานหลายวิธี เช่น Average, FIFO, LIFO
 • สามารถรองรับระบบภาษีนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ
 • สามารถบันทึกต้นทุนแฝงที่บริษัทซื้อเข้ามา (Landed Costs) ได้

4. Sales & Service การจัดการงานขายและลูกค้า
การบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า เป็นส่วนสำคัญอย่างมากในงานขาย SAP B1 มีเครื่องมือที่จะให้สามารถจัดการกระบวนการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยไม่ต้องเพิ่มต้นทุนขาย เช่น

 • สร้างใบเสนอราคาของลูกค้า ใบสั่งขาย ใบแจ้งหนี้ และเอกสารการต่าง ๆ
 • ติดตามโอกาสและกิจกรรมการขาย ดูแลกระบวนการขายและวงจรลูกค้า ตั้งแต่การติดต่อครั้งแรกจนถึงการปิดการขาย
 • บริการหลังการขาย
 • สามารถเข้าถึงข้อมูลลูกค้าและการขายผ่านโทรศัพท์มือถือได้ สะดวกต่อตัวแทนขาย และการขายนอกสถานที่
 • การจัดการแคมเปญการตลาด การจัดการลูกค้า การจัดการบริการ การรายงานและการวิเคราะห์

5. Inventory & Distribution การควบคุมสินค้าคงคลัง
สามารถจัดการสินค้าคงคลังได้โดยใช้แบบจำลองการคิดต้นทุนที่หลากหลาย อัปเดตสินค้าคงคลังได้แบบเรียลไทม์ และสามารถตรวจสอบความพร้อมได้อย่างง่ายดายจากภายในระบบ

 • ดำเนินการนับสินค้าคงคลัง ติดตามสต๊อกได้แบบเรียลไทม์ บันทึกรับ-ส่งสินค้า (Goods Receipts & Goods Issue) และ บันทึกรายการสินค้าคงคลังและการโอนย้าย (Inventory Transactions & Transfer)
 • สามารถบริหารจัดการ Bin Location และจัดการสินค้าด้วย Serial Number & Batch Number
  เครื่องมือ Intelligent Bin Location Features ช่วยให้องค์กรสามารถใช้พื้นที่สต๊อกสินค้าได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด
 • มีเครื่องมือสนับสนุนกระบวนการหยิบและแพ็กสินค้า
 • จัดการรายการ และราคาสินค้า (Item List & Price List)
 • การรวมคลังสินค้าและบัญชี ทำให้การรับสินค้า การคืนสินค้า ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมต่าง ๆ รองรับสกุลเงินที่หลากหลาย สามารถจัดการได้อย่างง่ายดาย และระดับคลังสินค้ามีข้อมูลที่ตรงกันแบบเรียลไทม์

6. Production & MRP การผลิตและการวางแผนการผลิต
SAP Business One มีเครื่องมือที่ช่วยให้องค์กรสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสต๊อก และการวางแผนวัสดุได้ สามารถเพิ่มข้อกำหนดด้านการผลิตที่เพิ่มขึ้นได้ ครอบคลุมหลากหลายอุตสาหกรรม

 • สามารถกำหนดสูตรการคำนวณ (BOM: Bills of Material) บันทึกเอกสารสั่งผลิต (Production Order)
 • สร้างสถานการณ์จำลองการวางแผนความต้องการวัสดุ (MRP: Material Resource Planning)
 • บริหารจัดการสินค้าคงคลัง เพื่อให้มีสินค้าเพียงพอกับการขาย และมีวัตถุดิบเพียงพอต่อการผลิต
 • การวางแผนการผลิตสินค้าและวัสดุที่ใช้ในการผลิต การสร้าง และปรับปรุงรายการ การเบิกจ่ายวัสดุในการผลิต
 • สามารถนำเสนอรายงานจากข้อมูลล่าสุด และนำเสนอในรูปแผนภาพและรายงานได้หลากหลายรูปแบบ

7. Project & Resource Management การจัดการโครงการ
สามารถบริหารจัดการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการไว้ในที่เดียว รองรับการติดตามโครงการด้วย Gantt Chart (แผนผังคุมกำหนดงาน) สามารถตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการ ขั้นตอน และโครงการย่อย ตลอดจนวิเคราะห์ต้นทุนงบประมาณและสร้างรายงานในด้านต่าง ๆ ของโครงการ

บริษัทใดที่เหมาะกับ SAP Business One

 • SAP B1 ออกแบบมาสำหรับองค์กรขนาดเล็กถึงขนาดกลาง  
 • เหมาะสำหรับบริษัทที่มีเป้าหมายต้องการเติบโตในอนาคต เช่น ธุรกิจที่เตรียมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น
 • เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการระบบการทำงานที่มีมาตรฐาน โปร่งใส สามารถขยายศักยภาพและเติบโตไปพร้อมกับองค์กร 
 • ธุรกิจที่กำลังมองหาโซลูชันที่มีความยืดหยุ่น ทรงพลัง และมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย และเป็นเป็นที่ยอมรับ

SAP Business One เหมาะกับธุรกิจประเภทใด

SAP Business One (SAP B1) เป็นระบบ ERP ที่มีประสิทธิภาพสูง มีเครื่องมือการทำงานที่ตอบโจทย์หลายประเภทธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น Professional Services, Retail, Wholesale Distribution และ Manufacturing

จัดแพ็กเกจวางระบบ ERP – SAP Business One

7 เหตุผลหลัก เลือกเน็กซัสฯ วางระบบ ERP – SAP Business One

จัดแพ็กเกจวางระบบ ERP – SAP Business One 1. โซลูชันหนึ่งเดียวที่ครอบคลุมทุกส่วนการทำงานของธุรกิจ 
จัดแพ็กเกจวางระบบ ERP – SAP Business One 2. ลดขั้นตอน และความซับซ้อนในการทำงาน และบริหารงาน
จัดแพ็กเกจวางระบบ ERP – SAP Business One 3. ตอบสนองงานอย่างรวดเร็วตรงต่อความต้องการของลูกค้า 
จัดแพ็กเกจวางระบบ ERP – SAP Business One 4. มีโซลูชันเสริมมากมายที่รองรับความต้องการเฉพาะของธุรกิจ
จัดแพ็กเกจวางระบบ ERP – SAP Business One 5. ระบบช่วยจัดรูปแบบการทำงานให้เป็นระบบในทุกขั้นตอน
6. ระบบทำงานโดยอัตโนมัติ ประมวลผลแบบเรียลไทม์
จัดแพ็กเกจวางระบบ ERP – SAP Business One 7. ระบบมีความยืดหยุ่นช่วยให้การบริหารงานเป็นไปได้ง่าย

 

ทำไมเน็กซัสฯ จัดแพ็กเกจวางระบบ ERP – SAP Business One 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการเติบโตของธุรกิจท่านให้เหนือกว่าคู่แข่ง ท่านสามารถเริ่มต้นได้ที่โปรโมชั่นแพ็กเกจวางระบบ ERP – SAP Business One สำหรับธุรกิจในราคา 199,000 บาท

หากท่านใดต้องการคำปรึกษาด้านระบบซอฟต์แวร์เพื่อพัฒนา และเพิ่มศักยภาพธุรกิจ
สามารถติดต่อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่

เว็บไซต์ www.nexus-sr.com
อีเมล mkt.th@nexus-sr.com
Line Official Account : @nexus-sr.com
โทรศัพท์ 02-091-1900

 

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญ 

Share the Post:

หัวข้อน่าสนใจ

เริ่มทดลองใช้งาน